การคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯและโรงเรียนสุขบัญญัติฯ ต้นแบบระดับเขต จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2561

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ