กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  ดังนี้

1. นายอุดร           เขียวดี              นายช่างเทคนิคชำนาญงาน               หัวหน้ากลุ่ม

2. นายอนิวรรตน์      มีจันทร์             นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

3. นายสุรินทร์         รักชู                นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน                 อีกหน้าที่หนึ่ง

4. ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย     หยวกทอง           นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน                 อีกหน้าที่หนึ่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

1.     สำรวจพื้นที่เบื้องต้น รวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลมาให้กองแบบแผน เพื่อทำผัง Master Plan

2.   ตรวจสอบสภาพอาคารเบื้องต้น

3.   ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.   ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร สภาพแวดล้อมที่ไม่ซับซ้อน

5.   ประมาณการราคา งานก่อสร้าง ในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด

6.   ร่วมดำเนินการในการตรวจสอบ ประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น ในกรณีที่สถานพยาบาลได้รับเหตุอุบัติภัยหรือภาวะฉุกเฉิน

7.   ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.   ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ