งานควบคุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  ดังนี้

        1.  นายอุดร        เขียวดี           นายช่างเทคนิคชำนาญงาน           หัวหน้างาน

        2. นายอำนาจ     ศิลมีสัตย์         นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

        3. นายเอนก       มากดี            นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

        4. นายโยทิน       ทองสุกใส        นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

        5. นายอภิชาติ      เพ็งแตง         นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติ

        6. นายมรกต      ปลาเงิน          นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่ให้สามารถทดสอบ ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีความเสี่ยงสูงได้

3. ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงให้หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ

4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่ให้สามารถบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีความเสี่ยงสูงได้

5. ตรวจสอบการมี การใช้ระบบสื่อสารในสถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ

6. ศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านวิศวกรรม การแพทย์แก่สถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ

7. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพภาครัฐในสถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ

8. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ (ทั้ง 5 ด้าน)

9. ร่วมออกข้อกำหนดและมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ

10. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ