งานส่งเสริมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  ดังนี้

1.     นายสุริยา       ทารักษ์                 วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ               หัวหน้างาน

2.   นายสุรินทร์       รักชู                   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

3.   ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย    หยวกทอง              นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

4.   นายเทอดไทย     สารพิชญ์               นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

5.   นายเทวา         ปิ่นมณี                 นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1.     ดำเนินการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในสถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่

2.   ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพให้สามารถตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยได้

3.   การจัดระบบด้านวิศวกรรมการแพทย์และวิศวกรรมสื่อสารในสถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ

4.   สนับสนุนการใช้โปรแกรมสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบซ่อมบำรุง ของสถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ

5.   ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพภาครัฐในสถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ

6.   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการดำเนินงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ในพื้นที่รับผิดชอบ

7.   ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ (ทั้ง 5 ด้าน)

8.   ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ