งานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

นายศรันยู        ป้อมขำ             นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

หน้าที่รับผิดชอบ

1. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เป็นแกนนำในการจัดระบบสุขภาพชุมชนตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน

2.   ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบ อสม.

3.   นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่

4.   ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

5. งานสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดการสุขภาพชุมชนปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย