งานพัฒนาภาคีเครือข่ายระบบสุขภาพภาคประชาชน

นางสาวพัชราภรณ์        บดีรัฐ          นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

หน้าที่รับผิดชอบ

1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการจัดการระบบสุขภาพชุมชน และพฤติกรรมสุขภาพ

2.   ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ท้องถิ่นและภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

3.   พัฒนา และ ใช้กลไกระบบการเฝ้าระวังภัยด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่

4. สนับสนุนและติดตามกำกับการดำเนินงานขององค์กรภาคเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO) ในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ

5.   เสริมสร้างแรงจูงใจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

6.   นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานด้านการจัดการระบบสุขภาพชุมชน ทั้งตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ และหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

7.   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ระบบสุขภาพภาคประชาชนและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

8. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ