กลุ่มคุณภาพมาตรฐานการบริการ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  ดังนี้

                    1.     นายธีร์ปนกรณ์       ศุภกิจโยธิน    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ     หัวหน้ากลุ่ม

                       2. นางสาวนาตยา         สุดจ้อย        นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

                       3. นายโยทิน              ทองสุกใส      นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน              อีกหน้าที่หนึ่ง

                       4. นายเทวา               ปิ่นมณี        นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน              อีกหน้าที่หนึ่ง 

หน้าที่รับผิดชอบ

1.     ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

2.   ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับ คุณภาพสถานพยาบาลในพื้นที่ ตามมาตรฐานและกฎหมายกำหนดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.   ดำเนินการเชิงรุกในพื้นที่ในเรื่องระบบการเฝ้าระวัง เตือนภัย ตาม พรบ.สถานพยาบาล พรบ.ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.   ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

5.   ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับมาตรฐานด้านสุขศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานงานสุขศึกษา

6.   ติดตาม กำกับ การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

7.   ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทานฯ

8.   ศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้  ด้านสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

9.   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการดำเนินงานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่

10. ร่วมประเมินผลการใช้มาตรฐาน  เทคโนโลยี  ด้านสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11.  ประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ  สถานพยาบาล  สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ   จรรยาบรรณการประกอบโรคศิลปะในพื้นที่

12. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ  สถานพยาบาล  สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  จรรยาบรรณการประกอบโรคศิลปะร่วมกับเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

13. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ