กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  ดังนี้

1. นางสาวอนันต์            วงศ์เจริญ           นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    

2. นางสาวจันทร์สุดา      จังโกฏิ               เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

3. นายเฉลิมวุฒิ               คงมั่น                เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

4. นายศรุต                      ม่วงศิริ              นักวิชาการคอมพิวเตอร์

5. นางเขมจิรา                 มากดี                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

6. นายเอกสิทธิ์                เกิดศรี               พนักงานขับรถยนต์  2

7. นางสาวพราวพรรณ   จันทร์โต            ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

8. นางสาวปริชาติ           วิสุทธิแพทย์      ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

9. นายวัชรินทน์              ชูชัย                   ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์

10. นายอำนาจ                รื่นพจน์             ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย

11. นายกุศล                   จันทร์ทอง          ปฏิบัติงานด้านบริการทั่วไป

ได้มอบหมายให้ นางสาวอนันต์  วงศ์เจริญ  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

มีหน้าที่รับผิดชอบงานในหน้าที่  ดังต่อไปนี้

1. ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ สั่งการประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการทำงานของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

2. ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานด้านบริหารธุรการและงานสารบรรณ

3. ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล

4. ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานการบริหารการใช้งบประมาณ  การเงินและบัญชี งานพัสดุ

5. ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

6. ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ

7. ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

8. ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณ

9. ควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการและงบประมาณ

10. ควบคุม กำกับ ติดตามการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

11. ควบคุม กำกับ ติดตามงานกิจกรรมและโครงการพิเศษตามนโยบาย

12. ควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบกลุ่ม

13. ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด

14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย