งานแผนงาน  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ดังนี้

1. นางเขมจิรา    มากดี      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      หัวหน้างาน

             หน้าที่รับผิดชอบ

1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามผลผลิต ตัวชี้วัด และ กิจกรรมที่กำหนดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงาน

2. จัดทำคำรับรองการประเมินผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดประจำปี

3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ภารกิจ ผลผลิต และกิจกรรมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4. ติดตาม กำกับ  วิเคราะห์ และประเมินแผนงาน/โครงการ ตามผลผลิต ตัวชี้วัดที่กำหนด  ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงาน

5. สนับสนุนนโยบายพิเศษ เช่น โครงการพัฒนาสุขศาลาพระราชทานฯ

6. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามมาตรฐาน HA และ PMQA

7. กำกับ ติดตามงานคุณภาพมาตรฐานองค์กร ตามนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

8. รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปีเสนอให้ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ

9. จัดทำเอกสาร และวารสารทางวิชาการของสำนักงาน

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ