งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ดังนี้

1. นายศรุต    ม่วงศิริ      นักวิชาการคอมพิวเตอร์      หัวหน้างาน

             หน้าที่รับผิดชอบ

1. บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

2. จัดทำเว็บไซด์แนะนำหน่วยงาน

3. ดูแล ปรับปรุง และพัฒนาระบบไอที และข้อมูล

4. จัดทำสื่อ  สิ่งพิมพ์  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม  และงานของหน่วยงาน

5. ดูแล  บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ