งานการเงินและบัญชี  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ดังนี้

1. นางสาวจันทร์สุดา       จังโกฎิ              จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน         หัวหน้างาน

2. นางสาวพราวพรรณ    จันทร์โต           ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดำเนินการควบคุม กำกับการบริหารเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงาน

2. ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด จัดสรรเงินงบประมาณประจำปีและโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายและประเภทเงินงบประมาณของสำนักงาน

3. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีของสำนักงาน

4. รวบรวม ตรวจสอบ เอกสาร จัดทำรายการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS

5. จัดทำเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายงานข้อมูลทางบัญชี งบการเงินประจำปี ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับที่กำหนด

6. ดำเนินการจัดทำเอกสารและหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบกลาง เกี่ยวกับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร และเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของเจ้าหน้า

7. จัดทำใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายบุคคลภายนอก

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ