งานธุรการ  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  ดังนี้

1. นางสาวอนันต์          วงศ์เจริญ           นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ            หัวหน้างาน

2. นางสาวปริชาติ         วิสุทธิแพทย์       ปฏิบัติงานด้านพัสดุ                                อีกหน้าที่หนึ่ง

3. นายอำนาจ                รื่นพจน์             ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย

4. นายกุศล                    จันทร์ทอง         ปฏิบัติงานด้านบริการทั่วไป             

หน้าที่รับผิดชอบ

1. การรับส่งลงทะเบียน ร่าง  พิมพ์  

2. โต้ตอบ  ยืม  ทำลาย  บริหารงานหนังสือ  การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ

3. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน

4. ออกหนังสือรับรองประเภทต่างๆ

5. การบรรจุแต่งตั้ง  เลื่อนระดับ  พิจารณาความดีความชอบ  โอน  ย้าย  ยืมตัวข้าราชการ

6. การลาประเภทต่างๆ การลาศึกษาต่อ   ฝึกอบรม  สัมมนา

7. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

8. ประวัติ  ก.พ. 7

9. จัดการดูแลรักษาความปลอดภัย บำรุงรักษา ทำความสะอาด ด้านอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ